ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 20/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 28463
Page Views 50097
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร(Mini English Program)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program ) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัด

                โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้มีการเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในลักษณะห้องเรียนพิเศษเพื่อรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา   และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ดังนี้

๑. จำนวนนักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา       จำนวน  ๒ ห้อง

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒  ห้อง  

ตามแผนการรับนักเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                ๒. คุณสมบัติของนักเรียน

                                ๒.๑  ก่อนประถมศึกษา

๒.๑.๑  มีอายุ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๕ ปี บริบูรณ์

(เกิดวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ – ๑๖ พฤษภาคม   ๒๕๕๓)

                                    ๒.๑.๒    มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

                                ๒.๒  ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑

๒.๒.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  (เกิดวันที่    มกราคม   ๒๕๕๐   ถึง  ๓๑   ธันวาคม ๒๕๕๐)     หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา  (เกิดวันที่    มกราคม   ๒๕๕๑   นับถึงวันที่   ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๑)

                                    ๒.๒.๒   มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

                 ๓. กำหนดวันและเวลาการรับนักเรียน

รับสมัครสอบ

 วันที่ ๑๓ - ๑๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

 ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี                                    

                 สอบคัดเลือก

วันที่ ๒๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖. ๓๐ น.

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี      

ประกาศผล 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗     เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖. ๓๐ น.

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี      

รายงานตัว  

ภายในวันที่     มีนาคม   ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖. ๓๐ น.

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี      

มอบตัว      

วันที่ ๑๖ มีนาคม   ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖. ๓๐ น.

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี      

๔. หลักฐานการรับสมัคร

๑.      สำเนาทะเบียนบ้าน (นำฉบับตัวจริงไปด้วย)

๒.    สำเนาสูติบัตร (นำฉบับจริงไปด้วย)

๓.     หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ถ้ามี)

๔.     สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

๕.     หลักฐานอื่นๆ, การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)

๖.      รูปถ่าย    นิ้ว  จำนวน    รูป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.46 KB
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,20:06   อ่าน 123 ครั้ง