ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ม.ค. 57 กีฬาภายใน
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมกีฬาภายในของนักเรียน
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
กำหนดสอบกลางภาคเรียน ( 13 MEP ) http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี แต่งกายชุดนักเรียน
14 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู 57
โรงเรียนอนุบาลเมือง และ คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี เขต 1  ร่วมจัดงานวันครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ภาคกลางวันกิจกรรมบูชาครู และ กิจกรรมกีฬาเชื่มไมตรี ภาคค่ำ งานเลื้องราตรีแสงเทียนและลีลาศ
กลางวันสุภาพ ชุดผ้าไทย
22 ม.ค. 57 รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
จาก สพป.อน.1 และคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนเขต
ห้องประชุมท่าต้นจันทร์ รองฯสมาพร
24 ม.ค. 57 พิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สูตรของ รร. ห้องสมุด
08 ก.พ. 57 ป.6 สอบ o-NET
ป.6 สอบ o-NET และโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีเป็นสนามสอบด้วย
ห้องสอบ / นักเรียน วิชาการ
13 ก.พ. 57 กิจกรรม MEP NIGHT 2014
นักเรียนหลักสูตร MEP จัดกิจกรรมแสดงความสามารถด้านภาษาในงาน MEP Night ณ อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ / ตามกิจกรรมที่แสดง
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63
คณะครูและนักเรียนไปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้ 1.) กิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (2.กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (3. Obec Award ด้านวิชาการ 
21 ก.พ. 57 ถึง 23 ก.พ. 57 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ปีการศึกษา 2556
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
23 ก.พ. 57 สอบวัดความรู้เข้าเรียนหลักสูตร M.E.P. ปีการศึกษา 2557
สอบวัดความรู้เข้าเรียนหลักสูตร M.E.P. ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตึก MEP / ชุดนักเรียน
24 ก.พ. 57 ป.3 สอบ NT
นักเรียนชั้น ป.3 กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
อนุบาลเมืองอุทัยธานี / ชุดนักเรียน
27 ก.พ. 57 ประกาศผลสอบ MEP
ประกาศผลสอบเข้า MEP อ.1และ ป.1
07 มี.ค. 57 Open house อนุบาลเมืองอุทัยธานี
Open house อนุบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2556
อาคารอเนกประสงค์ / นักเรียน วิชาการ
11 มี.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
นักเรียนทุกชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี / ชุดนักเรียน วิชาการ
16 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียน MEP อนุบาล 1และ ป.1 รวมทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่

มอบตัวนักเรียน MEP ( อนุบาล 1และ ป.1 รวมทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่ ) โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา  17,500 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.

16 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียนปกติ อนุบาล 1 และ นักเรียนอนุบาล 2 ที่เข้าใหม่

มอบตัวนักเรียนปกติ อนุบาล 1 และ นักเรียนอนุบาล 2 ที่เข้าใหม่ โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.

21 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6

ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6

23 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียน ภาคปกติ ชั้น ป.1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่
มอบตัวนักเรียน ภาคปกติ ชั้น ป.1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,200 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.
24 มี.ค. 57 นักเรียน ป. 6 รับมอบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน )

นักเรียน ป. 6 รับมอบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน )

31 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
31 มี.ค. 57 ถึง 01 มี.ค. 58 นักเรียนทุกชั้น และนักเรียนเข้าใหม่ มารับค่าอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนทุกชั้น และนักเรียนเข้าใหม่ มารับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน พร้อมเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า
14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/57
เปิดภาคเรียนที่ 1/57
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 นักเรียนเก่า ชำระเงินบำรุงการศึกษา

นักเรียนเก่า ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับอนุบาล 300 บ.  ระดับ ป.1-6 จำนวน 1,200 บ.  ระดับห้องเรียน MEP อ.1-ป.5  17,500 บ.

04 ธ.ค. 57 ถวายพระพรชัยมงคล ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.30 -09.30 ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครูเต็มยศ , นร.ลูกเสือ วิชาการ
04 ธ.ค. 57 big cleaning day ถวายพ่อหลวง
10.00 เป็นต้นไป นร่มกิจกรรมกับเทศบาล big cleaning day ถวายพ่อหลวง
วิชาการ
04 ธ.ค. 57 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
14.30 น.โดยประมาณ ป.6/1-3  ร่วมทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
10 ธ.ค. 57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
หยุดวันรัฐธรรมนูญ นักเรียนตัวแทนแข่งศิลปหัถกรรมภาคเหนือซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
ชุดทั่วไป วิชาการ
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
ชุดนักเรียน หรือตามที่ครูแต่ละกิจกรรมนัดหมาย วิชาการ
17 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 นักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
18 ธ.ค. 57 นักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
25 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสมาสต์
กิจกรรมวันคริสมาสต์ มีการแสดงบนเวที ทุกคนรับของขวัญจากทางโรงเรียนทุกคนฟรี
27 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาครูอนุบาลภาคเหนือ
ครูทุกคนของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาครูอนุบาลภาคเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
26 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
นักเรียน
27 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
28 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
29 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 57
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่ 08.30- 16.00 น.
ห้องสอบ 1-15 / ชุดนักเรียน วิชาการ
03 มี.ค. 58 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1-5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557
05 มี.ค. 58 ถึง 07 มี.ค. 58 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ประจำปีการศึกษา2557
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ประจำปีการศึกษา2557 ระยะเวลา3 วัน 2 คืน
08 มี.ค. 58 รับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร MEP
รับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร MEP และจ่ายค่าบำรุงการศึกษา
ธุรการ
09 มี.ค. 58 เปิดโลกวิชาการ ( OPEN HOUSE )
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557
11 - 13 มีนาคม 58 สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วิชาการ
14 มี.ค. 58 วัดพัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อม
วัดพัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อม ระดับอนุบาล และ ป.1 นักเรียนภาคปกติ
02 พ.ย. 58 เปิดเรียน เทอม2/2558
25 พ.ย. 58 สพฐ.ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
25 พ.ย. 58 คณะผู้บริหารและครูร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
01 ธ.ค. 58 สอบนักธรรม ณ วัดอมฤตวารี จังหวัดอุทัยธานี
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ
12 ธ.ค. 58 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบางประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่3
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
05 ม.ค. 59 ทำบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องประชุมชฎาแกรนออล์ล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
08 ม.ค. 59 กีฬาสีโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ครูทุกคน
11 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 VDO Conference นายกพบเพื่อนครู
โรงเรียนปิดทำการ เนื่องจากมีการประชุมโดยผ่าน VDO Conference นายกพบเพื่อนครู 
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
04 มิ.ย. 59 จัดนิทรรศการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ อนุบาล และประถมศึกษา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง
06 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.1-2
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดพละ
07 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.3-4
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดพละ
08 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.5-6
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดขาว
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ในวโรกาส พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี

17 มิ.ย. 59 คณะคุณหมอจาก รพ.อุทัยธานี เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 59 อบรม STEM Education
ผู้ร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 และ สพป.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน
ห้องปประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์
28 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
01 ก.ค. 59 ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
05 ก.ค. 59 สสวท. เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและ STEM Education
09 ก.ค. 59 ศูนย์ PEER CENTER อบรมให้ความรู้

ณ ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
11 ก.ค. 59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชั้น ป.5-6
ชุดนักเรียน
18 ก.ค. 59 วันหยุดพิเศษ ตามมติของ คสช.
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
21 ก.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลเมืองรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 ก.ค. 59 เลือกตั้งสภานักเรียน
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
01 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
02 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
02 ส.ค. 59 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
03 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
06 ส.ค. 59 อบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
07 ส.ค. 59 ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม
08 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
09 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
10 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
10 ส.ค. 59 สอบคำพื้นฐาน
11 ส.ค. 59 จัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
16 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
17 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
18 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วนให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดี
ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 อบรม STEM Education
อบรมโครงการ STEM Education ให้กับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์
22 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
23 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
23 ส.ค. 59 โครงการมหกรรมกำจัดเหา

ณ ห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี
24 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
25 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
29 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
30 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
31 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
02 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 คณะกรรมการ ประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ(MEP)
03 ก.ย. 59 ตอบปัญหาศีลธรรม
04 ก.ย. 59 สอบ Tedet
04 ก.ย. 59 สนช.พบประชาชน
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์
09 ก.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 มาศึกษาดูงาน
30 ก.ย. 59 งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคนักเรียน แผนการเรียนพิเศษ MEP
07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP
10 ต.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนแผนการเรียนปกติและนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP
11 ต.ค. 59 ถึง 12 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
12 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
01 พ.ย. 59 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559
01 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 กำหนดจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
ค่าบำรุงการศึกษา 
อนุบาล ภาคเรียนละ 1,500 บาท
ประถมศึกษา ภาคเรียนละ 1,800 บาท
ประถมศึกษา (Smart Classroom) ภาคเรียนละ 2,700 บาท
อนุบาลและประถมศึกษา MEP ภาคเรียนละ 17,500 บาท
02 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
12 พ.ย. 59 สอบ สสวท.
14 พ.ย. 59 ติวธรรมะนักธรรมตรี
15 พ.ย. 59 ติวธรรมะนักธรรมโท-เอก
17 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.1A, 1B, 2A, 2B,3A,3B

18 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.4A, 5A, 5/4(17 คน), 6A

18 พ.ย. 59 มอบเสื้อสีดำชุดพละให้กับนักเรียน
19 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะผู้บริหาร และคณะครู
8.30-10.00 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ครูประจำชั้น 1-3
10.00-11.00 ครูประจำชั้น 4-ุ6
21 พ.ย. 59 สอบธรรมะ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
02 ธ.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
05 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
12 ม.ค. 60 กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
20 ม.ค. 60 ถึง 22 ม.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวะ ชั้น ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
03 ก.พ. 60 เดินทางไกลลูกเสือ ยุวะ ชั้น ป.1-5
04 ก.พ. 60 สอบ o-net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ o-net
14 ก.พ. 60 กิจกรรม Open House
โรงเรียนอุบาลเมืองอุทัยธานี
04 ส.ค. 60 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
08 ส.ค. 60 8 สิงหาคม 2560 ประเมินทดสอบกิจกรรมชุมนุมเขียนได้อ่านคล่อง ครั้งที่ 1
09 ส.ค. 60 9 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู รับประกาศเกียรติคุณจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)
09 ส.ค. 60 9 สิงหาคม 2560 รพ.อุทัยธานี บริการเคลือบหลุมร่องฟันและประเมินการติดแน่นของสารเคลือบ
11 ส.ค. 60 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
16 ส.ค. 60 16 สิงหาคม 2560 นิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน
18 ส.ค. 60 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 18 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากโรงเรียนใน สพป.พิจิตร เขต1 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
29 ส.ค. 60 ถึง 28 ส.ค. 60 28 ส.ค.60 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย
30 ส.ค. 60 30 สิงหาคม 2560 การประชุมตามโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย
05 ต.ค. 60 5 ต.ค.60 สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 1-3 พ.ย 2560 ติวธรรมะศึกษานักธรรมตรี โท เอก
03 พ.ย. 60 3 พ.ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
09 พ.ย. 60 9 พ.ย. 2560 สอบธรรมะศึกษา นักธรรมชั้นตรี โท เอก
29 พ.ย. 60 29 พ.ย 2560 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่1/2560
30 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60 ดอกบัวเกมส์
15 ธ.ค. 60 15 ธันวาคม 2560 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดคุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ นักเรียนชั้น ป.6
20 ธ.ค. 60 20 ธันวาคม 2560 โครงการพลังงานสัญจรเปิดโลกปิโตรเลียม
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 21-22 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ชั้นป.2
25 ธ.ค. 60 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก ของนักเรียน
04 ม.ค. 61 4 มกราคม 2561 ทำบุญโรงเรียน
07 ม.ค. 61 สอบนานาชาติ
08 ม.ค. 61 การแข่งขันการประกวดโครงงาน IS ระดับชั้น ป.1-3
09 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 การแข่งขันการประกวดโครงงาน IS ระดับชั้น ป.4-6
10 ม.ค. 61 10 มกราคม 2561 การแข่งขันกีฬากลุ่ม
11 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61 11 - 13 มกราคม 2561 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
16 ม.ค. 61 16 มกราคม 2561 วันครู